Budget huisvesting 2011 : het geld is er, nu nog de realisaties.

22/11/2010
De Brusselse regering heeft haar budget 2011 op papier gezet en haar budget 2010 aangepast aan de werkelijke uitgaven. Morgen wordt dit alles voorgesteld aan de commissie huisvesting van het Brusselse parlement.

Net zoals vorige jaren heeft de BBRoW in detail de verschillende uitgaven van het budget sociaal woonbeleid 2010 en 2011 vergeleken (1). U vindt bijgevoegd een gedetailleerde tabel.

In het aangepaste budget 2010 zien we weinig opvallende verschuivingen.

Bij de sociale huisvesting is de solidariteitstoelage gestegen tot meer dan 16 miljoen euro, waar er in 2009 nog 12 miljoen euro werd voorzien. Het aantal huurders met een laag inkomen in de sociale huisvesting neemt toe.

Ook een aantal andere belangrijke actoren voor het sociale woonbeleid zagen hun budget nog stijgen : de dotatie aan het Woningfonds is toegenomen met 1,5 miljoen euro tot bijna 36 miljoen euro, het budget voor de VIHT is gestegen met 800.000 euro tot meer dan 8 miljoen euro en de subsidies voor de sociale verhuurkantoren zijn gestegen tot 6 miljoen euro.

We kunnen wel onderstrepen dat voor de Woninginspectie het voorziene budget van 245.000 euro voor promotie rond de normen en huisvestingsinspectie niet werd gebruikt. Ook in 2009 werd er nauwelijks 40 000 euro gebruikt voor een promotiecampagne rond de wooninspectie. Het wordt tijd om hiervan in 2011 wel werk te maken, op een moment dat de aanpassing van de Huisvestingscode waarvan sprake is achter de rug is.

Ook het budget van 1 miljoen euro voor het aangekondigde en noodzakelijke expertise- en ondersteuningspunt voor de openbare vastgoedmaatschappijen werd in 2010 niet gebruikt.

In het initiële budget 2011 kunnen we volgende zaken onderstrepen.

Er worden drie nieuwe uitgaveposten voorzien voor toepassing van de ordonnantie bestrijding leegstand : 100.000 euro voor opsporing van leegstand en advocaatkosten en 1,7 miljoen euro van de gewestelijke leegstandsboete die zou worden betaald aan de gemeenten waar de leegstaande woningen zijn gesitueerd.

Bij de sociale huisvesting wordt bijna 20 miljoen euro subsidies voorzien voor bouw- en renovatieprojecten, bovenop de 34 miljoen euro kredieten.

Voor het Woningfonds wordt 21,7 miljoen euro voorzien als dotatie, met de mogelijkheid dit op te trekken tot liefst 47,5 miljoen euro (vastleggingskredieten).

Bij het beleid voor kansarmen stijgen de subsidies voor ‘innoverenende projecten’, de VIHT (in het kader van een uitbreiding van de VIHT voor thuislozen), de sociale verhuurkantoren en de verenigingen integratie huisvesting. Opvallend is dat er voor de gemeentelijke huurtoelage nauwelijks bijkomende middelen worden voorzien.

In 2011 worden er ook geen middelen voorzien voor de ‘verzekering inkomensverlies voor kopers’ die in 2009 werd goedgekeurd door het Parlement.

Het initiële budget ‘sociaal woonbeleid’ 2011 bedraagt 4,85% van het totale gewestbudget, en is hiermee gelijk met de initiële begroting 2010.

Een eerste, snelle analyse van het budget 2011 leert ons dat de regering de nodige middelen voorziet voor het sociale woonbeleid, in het bijzonder voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Woningfonds en de sociale verhuurkantoren.

Vooral de BGHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten nu bewijzen dat ze professioneel genoeg zijn om eindelijk werk te maken van een efficiënt beheer en gebruik van de voorziene middelen. De voorziene expertisecel die hen daarbij moet ondersteunen, moet dit jaar zo snel mogelijk worden opgericht.

Het mislukken van de gemeentelijke huurtoelage, is met een budget van nauwelijks 300.000 euro (waar in 2009 nog 2 miljoen euro was voorzien) nu ook wel bewezen. Hier wordt het tijd voor een grondige evaluatie en niet voor verder gerommel in de marge.

Tenslotte wordt het ook tijd om een goede promotiecampagne te voeren rond de aangepaste Huisvestingscode en de Huisvestingsinspectie.

(1) Het sociaal woonbeleid in het budget bestaat uit de missies 6 en 25. Missie 6 bevat de uitgaven voor het kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting en missie 25 de uitgaven voor het sociale woonbeleid (verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, Woningfonds, …). De uitgaven voor de wijkcontracten, de renovatiepremies, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij zijn in die missies niet begrepen.

Bijlagen