Huurtoelage voor thuislozen : de BBRoW vraagt meer ambitie van de Brusselse regering !

16/12/2010
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen besteedt hieraan aandacht in het recente Art. 23.

In Brussel bestaat er al jaren een beperkte huurtoelage : de VIHT, waarmee de regering huurders financieel ondersteunt die verhuizen van een onaangepaste of slechte woning naar een aangepaste, degelijke woning. In 2009 werden op die manier 4.800 Brusselse gezinnen geholpen in de betaling van hun huur, aan een gemiddelde maandelijkse tussenkomst van 120 euro per gezin.

Het Brusselse regereerakkoord 2009-2014 vermeldt : « De VIHT zal uitgebreid worden zodanig dat ook personen die wonen in een opvangtehuis of een transitwoning ervoor in aanmerking komen. »
Het gebrek aan betaalbare woningen in Brussel treft in de eerste plaats de meest kwetsbare bewoners en zet de thuislozensector onder grote druk. Als gevolg hiervan raken de gespecialiseerde onthaalstructuren en transitwoningen verzadigd. Het aantal aanvragen stijgt, de uitstroom wordt moeilijker door een gebrek aan huisvesting waardoor de verblijfsduur alsmaar langer wordt en minder plaatsen vrijkomen.

Daarom is de uitbreiding van de VIHT een initiatief dat positief onthaald wordt door de Brusselse verenigingen die werken rond huisvesting en thuisloosheid. In maart 2010 hebben la Strada en de BBRoW de verenigingen uitgenodigd om samen te werken aan een concreet voorstel over de uitbreiding van de VIHT.

Onze concrete voorstellen zijn de volgende :

1/- De uitbreiding van de VIHT moet samen gaan met een grondige hervorming van het bestaande systeem. Het is belangrijk om na te gaan wat er momenteel niet functioneert en hiervoor oplossingen te zoeken, zoniet valt de voorziene uitbreiding als een kaartenhuisje in elkaar !

Een aantal belangrijke aspecten :

▪ het aantal personeelsleden bij de administratie VIHT wordt verhoogd om de wachttijden te verkorten. Vandaag bedraagt de gemiddelde tijd tussen aanvraag en eerste uitbetaling 9 à 10 maanden ;

▪ het bedrag van de huurtoelage zou moeten opgetrokken worden, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen.

▪ er zou een beroepsprocedure moeten voorzien worden.

2/- De uitbreiding die de regering voor ogen heeft, gaat niet ver genoeg.

We betwisten de té beperkte keuze van de regering die enkel denkt aan personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten. Deze keuze sluit personen uit die ook over geen woning beschikken, maar nooit via instellingen passeren. Deze keuze creëert een ongelijke behandeling. Voor ons moet de uitbreiding van de VIHT gericht zijn op de situatie van de persoon (gebrek aan huisvesting) en niet op zijn passage in een onthaalhuis of transitwoning.

3/- De VIHT is niet de enige vorm van huurtoelage in Brussel. Er bestaan ook nog het Gewestelijk Solidariteitsfonds [1] en de gemeentelijke huurtoelage. [2] Er is geen enkele reden om die drie systemen naast elkaar te laten bestaan. Het zou veel efficiënter zijn en duidelijker voor de Brusselaars om van deze steunmaatregelen één instrument te maken .

Belangrijk om weten is dat in Vlaanderen en Wallonië al jarenlang een huurtoelage bestaat voor thuislozen. De ervaringen daar leren ons dat we niet meteen moeten vrezen voor een vloedgolf aan aanvragen. Brussel kan zich dus inspireren op onze buurgewesten.

Het echter ook niet onze bedoeling om van de VIHT nu meteen het belangrijkste, allesomvattende instrument te maken tot oplossing van de huisvestingscrisis. Er bestaan andere structurele, duurzame oplossingen (veel meer publieke woningen, omkadering van de huurprijzen) waarvan tegelijkertijd werk moet worden gemaakt.

De uitgebreide VIHT zou niettemin een direct, concreet antwoord kunnen zijn voor gezinnen met een laag inkomen die ernstige moeilijkheden ondervinden om een betaalbare woning te vinden en die anders dreigen op straat terecht te komen of te moeten blijven. Daarom rekenen we op de regering en de parlementsleden om de voorstellen vanuit de sector zelf ernstig te overwegen en meer ambitie aan de dag te leggen voor de uitbreiding van de VIHT.

Meer informatie :

Werner Van Mieghem, coordinator BBRoW

Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie

Opmerkingen

[1Wanneer de inspectiedienst een verhuurverbod uitvaardigt, dan is de huurder in principe verplicht om de woning te verlaten. Op dat moment kan hij beroep doen op het Gewestelijke Solidariteitsfonds voor een huurtoelage en verhuistoelage wanneer hij verhuist naar een gezonde woning.

[2De gemeentelijke huurtoelage werd gestemd in 2008 met de bedoeling om de toegang tot de gemeentewoningen mogelijk te maken voor personen met een laag inkomen. De huurders van een gemeentewoning kunnen een gemeentelijke huurtoelage vragen wanneer ze meer dan een derde van hun inkomen moeten besteden aan de huur.