De strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen

17/01/2011

Deze Brusselse regering wil de strijd tegen leegstaande woningen aanpakken via onder meer een versoepeling van het openbaar beheersrecht, de uitvoering van de gewestelijke ordonnantie bestraffing leegstaande gebouwen en het toelaten van tijdelijke gebruiksovereenkomsten van leegstaande, openbare woningen.

Op 1 april 2010 keurde de Brusselse regering de aanpassing van het openbaar beheerrecht goed. Er werden een drietal verbeteringen aangebracht die de meest geëngageerde gemeenten zouden moeten aanzetten om de procedure van openbaar beheersrecht op te starten. Maar het blijft een instrument waarmee niet meteen een groot aantal leegstaande woningen op de markt zullen gebracht worden.

De uitvoering van de ordonnantie ‘bestraffing leegstand’ is op dat vlak meer veelbelovend. Deze ordonnantie voorziet immers de oprichting van een nieuwe gewestelijke dienst die moet instaan voor inning van een gewestelijke leegstandsboete en in de mogelijkheid voor verenigingen om bij de rechtbank van eerste aanleg een verzoekschrift in kortgeding tot ‘stopzetting van de leegstand’ in te dienen.

De uitvoering ervan is voorzien in het regeerakkoord, maar blijven we serieus op onze honger zitten. De nieuwe gewestelijk dienst ‘Leegstand’ zal zeker niet voor september 2011 worden opgestart. Het is dan ook vreemd dat in het budget 2011 nu toch al is voorzien dat 1,7 miljoen euro van de gewestelijke leegstandboete zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Dit terugbetalingsmechanisme is immers bedoeld voor gemeenten die afstand hebben gedaan van hun gemeentelijke leegstandstaks en een overeenkomst hebben gesloten met het gewest. Momenteel heeft echter geen enkele gemeente dit al gedaan, zodat we ons afvragen waarop de Staatssecretaris voor huisvesting zich heeft gebaseerd om dit bedrag nu al te voorzien.

De criteria en procedure voor verenigingen die bij de regering een erkenning kunnen aanvragen om een verzoekschrift tot ‘stopzetting van de leegstand’ in te dienen, werd door de Regering goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad van 31 december 2010.

Wat de tijdelijke gebruiksovereenkomsten betreft, heeft de raad van bestuur van de BGHM in april 2010 een type-overeenkomst goedgekeurd voor pilootprojecten van tijdelijk gebruik van leegstaande sociale woningen in Evere (Ieder zijn Huis), Etterbeek (Etterbeekse Haard) en Vorst (Vorstse Haard).

Bijlagen