De huurders helpen om een behoorlijke woning te vinden

06/09/2011

De maatregelen in hoofdstuk 2 van het regeerakkoord bevatten verschillende hulpmaatregelen voor de huurders. Op het eerste zicht lijkt geen enkele maatregel echt geëvolueerd sinds de publicatie van onze laatste barometer in december 2010. Maar verschillende recente verklaringen van de Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, in de commissie huisvesting doen ons besluiten dat ten minste twee dossiers bijna afgerond zijn.

In de eerste plaats is er het dossier van uitbreiding van de verhuis- en huurtoelage voor personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten. Het voorstel van aangepast besluit zou voor de herfst van 2011 moeten klaar zijn en aan de regering voorgesteld. Dan zullen we eindelijk weten welke opties Christos Doulkeridis hier heeft genomen.

De BBRoW heeft, met de werkgroep van het Overleg Brusselse huislozenzorg, in mei 2011 aan de Staatssecretaris een uitgebreid voorstel overgemaakt. Ons standpunt komt erop neer dat een uitbreiding van de VIHT moet toelaten om alle personen zonder huisvesting te bereiken, dus niet alleen diegenen die via een instelling passeren en dat een uitbreiding weinig zin heeft zonder een grondige hervorming van het bestaande systeem.

Het kabinet van Staatssecretaris Doulkeredis heeft ook een aantal maatregelen specifiek voor vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Naast de uitbreiding van de verhuis-en huurtoelage
waar we het hierboven over hebben, zouden ook de toewijzingsregels in de sociale huisvesting worden aangepast door meer prioriteiten te geven aan deze vrouwen. Het voorstel van wijziging werd in juli door de regering besproken.

In het parlement hebben de leden van de commissie huisvesting een resolutie
gestemd waarmee ze de gemeentelijke huurtoelage willen uitbreiden tot de
woningen die zijn gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten. Het is nu
eerst aan het voltallige parlement om deze resolutie goed te keuren.

De BBRoW heeft een aantal bezwaren geformuleerd tegen deze resolutie.

In de eerste plaats werkt de gemeentelijke huurtoelage niet goed. Er zou dus
eerst moeten worden geëvalueerd vooraleer er wordt uitgebreid. In de tweede plaats werd er geen enkel debat gevoerd over de manier waarop de huurprijzen worden vastgelegd door de gemeenten. Hoe komt het dat woningen ‘gelijkgesteld aan sociale woningen’ niet goedkoper kunnen worden verhuurd?

We kunnen geen andere vooruitgang signaleren. De huurwaarborg, de huurtoelage, de studentenkamers zijn materies waar het Gewest pas maatregelen kan nemen wanneer er met de staatshervorming bevoegdheden worden overgedragen.

Bijlagen