De sociale huisvesting bewaren en ontwikkelen

06/09/2011

De vraag naar een degelijke sociale woning in Brussel is enorm.

Eind 2010 bedroeg het aantal kandidaat-gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning 37.825, of bijna evenveel als het aanbod aan sociale woningen: 38.900. De grootste uitdaging voor de sociale huisvesting in Brussel is dan ook
om op een efficiënte manier veel meer woningen te realiseren en de bestaande ongezonde, leegstaande sociale woningen te renoveren.

In de begrotingen 2010 en 2011 zijn belangrijke financiële middelen voorzien
voor renovatie en de bouw en van sociale woningen, en dat ondanks de budgettaire beperkingen van het Gewest. Bovendien werd in de nieuwe beheersovereenkomst tussen het Gewest en de BGHM voor de periode 2010-2015 de klemtoon gelegd op een snellere uitvoering van de renovatie- en bouwprojecten.

In de praktijk zien we dat er eindelijk een beetje vooruitgang komt in de uitvoering van het Plan voor de Huisvesting. dat voorziet in de bouw van 5.000 nieuwe woningen (3.500 sociale woningen en de 1.500 woningen voor middeninkomens). Deze vooruitgang heeft wel niets te maken met snellere procedures, maar wel met het feit dat ze bij de BGHM die de uitvoering van het Plan voor de Huisvesting coördineert ondertussen meer expertise hebben opgebouwd en we ondertussen toch ook al 7 jaar verder zijn.

Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, gaf eind mei 2011
een overzicht van de stand van zaken van het Planvoor de Huisvesting: 482
woningen zijn gerealiseerd, 800 woningen zijn in aanbouw en voor 855 woningen werd een bouwvergunning verkregen of aangevraagd. Bovendien zouden er voor 2.440 woningen overeenkomsten zijn met de verschillende bouwheren (gemeenten, gewestelijke grondregie, sociale huisvestingsmaatschappijen,…).

Belangrijk element hierbij is dat de nieuwe sociale woningen aan de passiefnorm moeten beantwoorden en de zware renovatieprojecten aan de lage energienorm. Bovendien moeten ten minste 75% van de sociale woningen die vanaf nu worden gebouwd of grondig gerenoveerd toegankelijk zijn, 20% aanpasbaar zijn en 5% aangepast zijn voor personen met beperkte mobiliteit en personen met een handicap. Een ontwerp van typebestek met deze elementen erin werd opgesteld en voor advies overgemaakt aan de maatschappijen.

Van snellere administratieve procedures voor de bouw of renovatie van sociale
woningen merken echter we nog niet veel. De BGHM is een log instituut waar
veranderingen niet van vandaag op morgen doorgaan. Zo is bijvoorbeeld de
expertencel bij de BGHM die de maatschappijen moet bijstaan bij een snellere
uitvoering van de projecten al twee jaar aangekondigd, nog altijd niet opgestart. De aangekondigde nieuwe organisatiestructuur voor de BGHM en de beheerscontracten tussen de BGHM en de huisvestingsmaatschappijen zouden moeten leiden tot vlottere procedures voor de bouw en de renovatie van woningen.

Naast de renovatie en bouw van sociale woningen is in het regeerakkoord ook
een aanpassing van de huurovereenkomst van de sociale huurders voorzien.
Voor de nieuwe huurders zou een huurovereenkomst van bepaalde duur (9 jaar) worden ingevoerd (nu hebben de huurder een overeenkomst van onbepaalde duur), die zou kunnen worden opgezegd wanneer het inkomen van de huurder hoger ligt dan 110% van de toegangvoorwaarden.

Op 20 juli 2011 heeft Brusselse regering op voorstel van Staatssecretaris voor
Huisvesting, Christos Doulkeridis, het principe aanvaard van een huurovereenkomst van 9 jaar, die kan worden opgezegd wanneer het inkomen hoger ligt dan +/- 150% en wanneer de bewoner weigert te verhuizen van een onderbezette sociale woning naar een kleinere, gepaste woning. Op deze manier wil de regering voorkomen dat huurders met een hoog inkomen in een sociale woning blijven wonen en daar een relatief lage huurprijs betalen, ten koste van mensen in een veel moeilijkere situatie die ingeschreven zijn op de wachtlijst.

Voor de BBRoW is het belangrijk dat de discussie rond de huurovereenkomst van bepaalde duur en de opzeg van ‘rijkere’ sociale huurders wordt opgenomen in een globale hervorming van de sociale huurreglementering met ondermeer de duur van de huurovereenkomst dus, maar ook de berekening van de huurprijs, de maandelijkse solidariteitstoelage, de onderbezetting van sociale woningen en de mutatie van huurders.

Bijlagen