Budget huisvesting 2012 : Veel middelen voor bouw en renovatie, maar huurtoelage en strijd tegen leegstand haperen.

15/11/2011
De Brusselse regering heeft haar budget 2011 aangepast aan de werkelijke uitgaven en haar budget 2012 op papier gezet. Het Brusselse parlement debateert binnenkort over dit budget.

Net zoals vorige jaren heeft de BBRoW in detail de verschillende uitgaven van het budget huisvesting 2011 en 2012 vergeleken (1). U vindt bijgevoegd een gedetailleerde tabel.

Uit het aangepaste budget 2011 en het initiële budget 2012 halen wij de volgende elementen naar voor.

Voor de openbare vastgoedmaatschappijen is de solidariteitstoelage (tussenkomst van het gewest in de sociale huurprijs) gestegen tot meer dan 16,5 miljoen euro, waar er in 2009 12 miljoen euro werd voorzien. Met andere woorden : het aantal huurders met een laag inkomen in de sociale huisvesting neemt nog altijd toe, wat op zich goed is, maar wel bijkomende tussenkomst van het Gewest vereist. De Staatssecretaris voor Huisvesting overweegt een nieuwe huurprijsberekening voor de sociale huisvesting. De vraag is of dat structureel iets kan veranderen aan de huurinkomsten voor de maatschappijen.
In 2012 is voorzien dat de bouw en de renovatie van de sociale woningen op volle kracht zou moeten draaien, met een totaal aan subsidies en kredieten van 75 miljoen euro. Opvallend is ook dat er voor 2012 2,7 miljoen euro wordt voorzien voor ‘deelname aan het kapitaal van de BGHM en sommige OVM’s’, en dat blijkbaar met het oog op een mogelijke fusie van sommige OVM’s.

Bij het Woningfonds zien we dat de investeringssubsidie voor 2011 werd verhoogd tot 4,5 miljoen euro, dankzij de stedenbouwkundige lasten.

Bij de Woninginspectie werd voor het derde jaar op rij het voorziene budget voor promotie rond de normen en huisvestingsinspectie nauwelijks gebruikt. Alsof er geen ongezonde en onveilige woningen meer zijn in Brussel. Het wordt tijd om hiervan in 2012 wel werk te maken en de nodige ruchtbaarheid te geven aan de tegen dan aangepaste reglementering. Omdat er nog altijd geen volledige gewestelijke leegstandcel actief is binnen de huisvestingsinspectie werd voor 2011 de voorziene 1,7 miljoen euro van de gewestelijke leegstandsboete die zou worden betaald aan de gemeenten waar de leegstaande woningen zijn gesitueerd herleid tot nul. Voor 2012 wordt hier 1.5 miljoen euro voorzien. Dit lijkt weinig realistisch.

Bij het beleid voor kansarmen zien we een belangrijke vermindering van de gemeentelijke huurtoelage. In 2010 werd nog 266.000 euro uitgegeven aan de gemeentelijke huurtoelage (wat al niet veel is) en in 2011 nog maar 50.000 euro. Bewijs wordt hier geleverd dat de gemeentelijke huurtoelage geen succes is en dringend aan evaluatie toe is.

Vreemd genoeg vinden we de intentie van deze regering om de verhuis-, installatie- en huurtoelage (VIHT) uit te breiden tot personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten, niet terug in de initiële begroting 2012.

Bij het beleid voor kansarmen vinden we dan wel uitgaven voor innoverende projecten van het huisvestingbeleid’. Voor 2012 wordt in het totaal 1,8 miljoen euro voorzien voor ondermeer intergenerationele woonprojecten, Community Land Trust-projecten, pilootprojecten voor de omvorming van kantoren tot woningen, …

Net als 2011 worden er voor 2012 geen middelen voorzien voor de ‘verzekering inkomensverlies voor kopers’ die in 2009 werd goedgekeurd door het Parlement.

Conclusie

Een eerste, snelle analyse van het aangepaste budget 2011 en het initiële budget 2012 leert ons dat de regering haar middelen voor het woonbeleid vooral besteedt aan de bouw en renovatie van sociale woningen en haar tussenkomst in de sociale huur, het Woningfonds en de sociale verhuurkantoren. Nieuw zijn de budgetten voor ‘innoverende projecten’.
Vooral de BGHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten nu bewijzen dat ze professioneel genoeg zijn om werk te maken van een efficiënt beheer en gebruik van de voorziene middelen.
Het mislukken van de gemeentelijke huurtoelage, is met een budget van nauwelijks 50.000 euro in 2011 (waar in 2009 nog 2 miljoen euro was voorzien) nu ook wel bewezen. Hier wordt het tijd voor een grondige evaluatie en niet voor verder gerommel in de marge.
Tenslotte moet er volgend jaar ook een goede promotiecampagne gevoerd worden rond de tegen dan aangepaste Huisvestingscode en de Huisvestingsinspectie.

(1) Het budget huisvesting in het gewestbudget bestaat uit de missies 6 en 25. Missie 6 bevat de uitgaven voor het kabinet van de staatssecretaris voor Huisvesting en missie 25 de uitgaven voor huisvesting (verenigingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, Woningfonds, Huisvestingsinspectie, …). De gewestuitgaven voor de wijkcontracten, de renovatiepremies, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij zijn in die missies niet begrepen.

Bijlagen