9. Het probleem van herhuisvesting : noodwoningen en transitwoningen (Gemeentelijk memorandum)

12/03/2012

Het probleem van herhuisvesting, te wijten aan een schrijnend gebrek aan transitwoningen en noodwoningen, is verbonden met verschillende situaties : ongezonde woningen, huiselijk geweld, thuisloosheid, schulden, …

In het Brusselse Gewest zijn momenteel enkel de sociale verhuurkantoren formeel erkend om transitwoningen te beheren, die in de huisvestingscode worden gedefinieerd als “de woning bestemd voor een specifieke doelgroep die sociale begeleiding krijgt en dit niet langer dan achttien maanden bewoond mag worden.” Een transitwoning wordt dus gebruikt voor de herhuisvesting van kansarme personen of gezinnen die ondermeer hun woning hebben verloren en die zich engageren in een individueel herschakelingsproject.

De Brusselse huisvestingscode geeft geen definitie van een noodwoning. [1]

Maar ook gemeenten en OCMW’s beschikken over transit- of doorgangswoningen, een 150-tal in 2010, maar dan zonder reglementair kader.

Noodwoningen en transitwoningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor herhuisvestingsproblemen, maar er zijn er veel te weinig.

De BBRoW doet daarom een aantal voorstellen, zodat de gemeenten meer werk kunnen maken van een efficiënte herhuisvesting.

-  Op gewestelijk vlak vragen we een juridisch kader en een financiële ondersteuning voor de initiatieven die gemeenten en OCMW’s nemen voor transit- en noodwoningen. Het Gewest zou minimale quota kunnen opleggen per gemeente, samen met premies.

-  We stellen voor om een onderscheid te maken tussen transitwoningen met een inschakelingsproject en de noodwoningen of doorgangswoningen die een onmiddellijk antwoord bieden op het onverwachte verlies van een woning :

Goed voorbeeld :

De gemeente Molenbeek heeft eind 2009 een sociaal hotel geopend, dat als doel heeft om voor een maximale duur van 5 dagen een vervangwoning aan te bieden aan inwoners uit de gemeente die het slachtoffer zijn een onverwacht woningverlies (brand, huiselijk geweld, instortingsgevaar, …). De toelatingsprocedure is in handen gegeven van de Gemeentelijke Dienst voor Slachtofferhulp.

-  Op lokaal vlak willen we de gemeenten eraan herinneren dat er nu al subsidies bestaan voor de creatie van transit- en noodwoningen, ondermeer in het kader van de wijkcontracten, het grootstedenbeleid en de POF Maatschappelijke Integratie (voor de OCMW’s). Pistes die niet te verwaarlozen zijn.

Opmerkingen

[1Op federaal niveau hanteert de POD Maatschappelijke Integratie de volgende definitie voor doorgangswoning : «Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het huurcontract wordt afgesloten voor maximaal 4 maanden en kan 1 maal verlengd worden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.”