11. Toegankelijke informatie voor iedereen (Gemeentelijk memorandum)

12/03/2012

De gemeente is vaak de eerste gesprekspartner bij wie bewoners aankloppen om antwoorden op hun vragen te krijgen. Als zij bij de gemeente langslopen, hopen zij makkelijk aan informatie te komen over alle aspecten van hun dagdagelijks leven.

Nochtans stellen de maatschappelijk werkers van de bij de BBRoW aangesloten verenigingen heel wat problemen vast bij de gemeentelijke informatiediensten. Vooral als het informatie betreft over huisvestingsbijstand, zowel op gewestelijk of plaatselijk niveau, gaan de infodiensten vaak de mist in. Het schoentje wringt vooral met betrekking tot informatie over de renovatiepremies of de VIHT’s. Die info is vaak ontoereikend of valt niet te begrijpen wegens te technisch en te moeilijk.

Er bestaan dan wel heel dynamische verenigingen en aan een gewestelijk Wooninformatiecentrum ontbreekt het evenmin, maar die instanties kunnen onmogelijk aan alle vragen over alle woonaspecten tegemoetkomen. Een grotere betrokkenheid vanwege de gemeenten is dus onontbeerlijk.

De gemeenten moeten met de steun van het Gewest volledige informatie ter beschikking stellen van de burgers. Er moet werk worden gemaakt van heldere en eenvoudige informatiemiddelen (zoals internetsites, brochures, gemeentemagazines,…) en van specifieke informatiecampagnes.

Goed voorbeeld:

De gemeente Vorst heeft een « wooninfoloket» in het leven heeft geroepen. Hiermee wil de gemeente de burger documentatie en informatie verschaffen en hem in de juiste richting sturen en steunen met betrekking tot alles wat met wonen te maken heeft. Wij zetten alle gemeenten ertoe aan om dat goede voorbeeld te volgen.

De woonwinkels

Enkele jaren werd er gesproken over de mogelijkheid om woonwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te richten. Verscheidene verenigingen werkten dat idee uit en gaven er vorm aan [1]. Zij werden hierbij door verschillende (gewestelijke, gemeenschappelijke en gemeentelijke) overheidsdiensten financieel gesteund. Ondanks het nut waarvan die momenteel bestaande woonwinkels in het veld getuigen, worden de mogelijkheden van het initiatief onvoldoende gebruikt.

Een woonwinkel is een inzake huisvesting gespecialiseerde dienst waar uiteenlopende sociale, juridische, technische en praktische diensten gecentraliseerd zijn.

Een woonwinkel:

-  richt zich tot huurders en eigenaars en besteedt bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare groepen;

-  is op lokaal niveau aanwezig;

-  staat voor iedereen open;

-  verstrekt het publiek heel wat informatie over wonen;

-  koppelt die informatiefunctie aan een aantal andere diensten zoals een klusjesdienst, een inventaris van leegstaande woningen, een inventaris van te huur aangeboden woningen, de begeleiding bij het zoeken naar een woning, bemiddeling bij huurconflicten, een dienst leningen, renovatieadvies, woningopleidingen,...

Het grootste voordeel van een woonwinkel is de globale aanpak van de woonproblematiek.

De BBRoW vindt dat woonwinkels de begeleiding en voorlichting van burgers kunnen verbeteren. Zij verdienen dus alle middelen die zij nodig hebben om hun acties op lokaal niveau te ontplooien.

Brusselse gemeenten die één of verscheidene woonwinkels op hun grondgebied hebben, mogen zich gelukkig prijzen en moeten de winkels meer (financiële en logistieke) steun verlenen.
De andere gemeenten moeten de oprichting van dergelijke structuren aanmoedigen.

Opmerkingen

[1Habitat et Rénovation te Elsene, Samenlevingsopbouw te Anderlecht of Buurthuis Bonnevie te Molenbeek