Strijden tegen leegstaande en ongezonde woningen

15/05/2012

De belangrijkste maatregel die de Brusselse regering voorziet tegen leegstaande woningen is de uitvoering van de ordonnantie ‘sanctionering leegstaande gebouwen’. Die ordonnantie, goedgekeurd in 2009 al, voorziet twee nieuwe sancties : een gewestelijke administratieve boete voor woningen die langer dan 12 maand leegstaan en de mogelijkheid voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om in het kader van een vordering tot staking, de eigenaar van de leegstaande woning te veroordelen ‘tot iedere nuttige maatregel die een snelle bewoning kan verzekeren’.

Eind maart 2012 werd voor de eerste keer de mogelijkheid van vordering tot staking gebruikt. De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de eigenaar van een gebouw in de Bijstandswijk om zijn woning te renoveren, met een dwangsom van 250 euro per dag.

In januari 2012 werd eindelijk de gewestelijke leegstandcel opgericht bij de Administratie Huisvesting. De cel wil in 2012 boeten opleggen voor leegstaande woningen in gemeenten die geen of weinig actie ondernemen.

Hierover geïnterpelleerd in de commissie huisvesting op 13 maart, verklaarde de Staatssecretaris voor huisvesting bovendien dat hij de taken van de gewestelijke leegstandscel op termijn zou willen uitbreiden naar een coördinatie van alle instrumenten tegen leegstand : openbaar beheersrecht, beheer door een sociaal verhuurkantoor, renovatie.
De BBRoW vindt dit een goed idee, de leegstand kan maar worden aangepakt door een combinatie van aanmoediging en sanctionering, in functie van het soort leegstaand gebouw.

We verwachten ook veel van de nieuwe Huisvestingcode waarin een nieuwe definitie van leegstaande woning wordt opgenomen die moet toelaten om veel onduidelijkheid en ontsnappingsmogelijkheden weg te nemen.
Er beweegt eindelijk wat rond leegstand !

Vreemd genoeg is in het regeerakkoord geen enkele maatregel opgenomen ter bestrijding van ongezonde woningen. Desondanks heeft de regering, ook in de nieuwe Huisvestingscode die eind maart 2012 in eerste lezing werd goedgekeurd, beslist dat de Gewestelijke Inspectiedienst veel meer op het terrein en op eigen initiatief inspecties zal verrichten ter bestrijding van ongezonde woningen. Gezien de slechte staat van veel Brusselse woningen kunnen we dit allemaal maar toejuichen.