De bouw van nieuwe woningen voortzetten

15/05/2012

Een van de belangrijke projecten van deze Brusselse regering is de opstelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) met de grote prioriteiten voor de ontwikkeling van het Gewest tegen 2020.

Voor de BBRoW moet in dit GPDO ondermeer aan bod moeten komen in welke mate er nieuwe woningen moeten gebouwd worden en welke alternatieven er bestaan om woningen te realiseren, voor welk doelpubliek de woningen bestemd zijn en op welke manier men kan komen tot een evenwichtige spreiding van het aantal woningen voor gezinnen met een beperkt inkomen over de 19 Brusselse gemeenten.

De opmaak van het GPDO was echter amper gestart, toen de regering eind januari 2011 besliste om eerst een aangepast ‘demografisch’ Gewestelijke Bestemmingsplan op te stellen. Met de uitdaging van de demografische groei in Brussel als argument/excuus, wil de regering nu al beslissingen nemen over de inplanting van grote uitrustingen in de te ontwikkelen gebieden (zoals bijvoorbeeld Heizel, Josaphat, Schaarbeek-Vorming, Delta, ... ).

De BBRoW vreest dat, door de planningslogica om te gooien, deze regering geen gepast antwoord zal bieden op het gebrek aan betaalbare woningen. Het zijn immers betaalbare woningen voor gewone Brusselse gezinnen die ontbreken en niet de meer prestigieuze projecten waar de privésector zich aan zal wagen zodra de terreinen worden opengegooid.

Een van de belangrijke discussiepunten van het Demografische GBP is de herbestemming van industriële zones (ondermeer langs het kanaal) tot woongebied. De vraag is daarbij welke industriële zones moeten worden omgevormd tot woongebied en welke zones hun industriële functie moeten behouden om zo stedelijke industrie mogelijk te houden en de tewerkstelling die deze activiteiten creëren. Een ander belangrijk element is de mogelijke meerwaarde die de eigenaar van een voormalig, herbestemd industrieterrein kan boeken.

Begin maart 2012 raakte bekend dat de regering in eerste lezing het demografisch GBP heeft goedgekeurd. Daarbij werd ondermeer gevraagd om te bestuderen op welke manier de meerwaarde van een herbestemming deels kan worden gerecupereerd.

Een andere manier om ‘nieuwe’ woningen te realiseren is de reconversie van leegstaande kantoren tot woningen. In juni 2011 lanceerden Staatssecretaris Christos Doulkeridis en Minister-President Charles Picqué een projectoproep voor de gesubsidieerde transformatie van leegstaande kantoren tot woningen. Die oproep resulteerde uiteindelijk in 8 geselecteerde projecten die zowat 450 woningen zouden moeten opleveren. De meeste projecten werden door promotoren ingediend, maar ook de cvba Livingstones ontving subsidies voor de realisatie van 11 woningen in een oud kantoorgebouw in de Muggenstraat. Die woningen zullen worden verhuurd aan sociale voorwaarden.

Van een structurele aanpak van de kantoorleegstand (geraamd op 2 miljoen m²) en een moratorium op de bouw van nieuwe kantoren is echter geen sprake. Integendeel, in het gebied rond de Wetstraat bijvoorbeeld worden veel bijkomende kantoren gepland. Dit zal de leegstand in andere zones zeker geen goed doen.