De huurders helpen om een behoorlijke woning te vinden

17/01/2013

Over de huurtoelage …

De Brusselse regering heeft in het regeerakkoord voorzien om huurders met een laag inkomen en thuislozen meer te ondersteunen. Veelbelovende maatregelen, die we als vereniging voor het recht op wonen steunen, maar waarvan de concrete uitvoering op zich laat wachten.

Het dossier dat de meeste vooruitgang heeft geboekt, is de uitbreiding van de gemeentelijke huurtoelage voor woningen die zijn gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten [1]en voor woningen die worden verhuurd door OCMW’s. We zullen nog moeten zien of die uitbreiding de gemeenten en OCMW’s zal aansporen om de huurtoelage, die is verbonden aan huurprijsplafonds, effectief te gebruiken. Sommige gemeenten en OCMW’s hanteren immers hoge huurprijzen, zelfs wanneer de woningen werden gerealiseerd met gewestsubsidies. Zij zullen hun huurprijzen moeten verlagen om zo aan huurders met een laag inkomen toegang te geven tot de gemeentelijke huurtoelage.

Het Brusselse parlement keurde onlangs een voorstel goed dat voor alle woningen die zijn gerealiseerd via de wijkcontracten de huurprijsplafonds van de sociale verhuurkantoren oplegt (die ook overeenkomen met de maximale huurprijzen voor de gemeentelijke huurtoelage). Een initiatief van het Gewest dat direct leidt tot een vermindering van de huurprijzen, niet altijd tot tevredenheid van de gemeenten !

Maar dan nog moeten de gemeenten en OCMW’s bereid zijn om de aanvragen voor een gemeentelijke huurtoelage in te dienen bij het Gewest. En ook hier zien we voorlopig weinig initiatief, onder het mom van een te zware administratieve procedure of de ‘kostprijs’ voor de gemeenten die de toelage moeten voorschieten. In 2010 hebben slechts 5 gemeenten [2] beroep gedaan op de huurtoelage voor een 70-tal gezinnen. Dit kwam overeen met een totaal van 37.512 euro, of minder dan 15% van het gewestbudget dat voor de toelage was voorzien [3].

De uitbreiding van de ‘gemeentelijke’ huurtoelage, die uiteindelijk een beperkt aantal gezinnen bereikt, is de enige maatregel in dit hoofdstuk die de Regering sinds onze laatste woonbarometer heeft geactiveerd.

Wat de uitbreiding betreft van de Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage (VIHT) voor personen die een onthaalhuis of transitwoning verlaten, kunnen we geen concreet nieuws melden. Al meer dan een jaar belooft de Staatssecretaris voor Huisvesting een ontwerp van besluit hierover. Het zou wel gaan om een volledig vernieuwd besluit en geen beperkte wijziging. Moeten we hierin een teken zien dat er een grondige hervorming komt van de VIHT ? Laat het ons hopen. Maar indien het ontwerpbesluit nog lang op zich laat wachten, dan zou het wel eens te laat kunnen zijn voor deze legislatuur.

De invoering van een algemene huurtoelage daarentegen lijkt weinig kans te maken om nog tijdens deze legislatuur te worden gerealiseerd. De Staatssecretaris voor Huisvesting haalt budgettaire redenen aan, maar de niet-invoering blijft in de eerste plaats een politieke keuze.
De kostprijs van een huurtoelage voor gezinnen die al meerdere jaren op een sociale woning wachten is trouwens gekend bij het kabinet van Staatssecretaris Doulkeridis, dat hierover een studie heeft laten uitvoeren.

Over de studentenwoningen …

Het regeerakkoord voorziet ook een bijzondere aandacht voor studenten en hun woonomstandigheden. Sinds eind 2011 komt dit thema meer op de voorgrond. De Staatssecretaris voor huisvesting heeft de actoren rond de tafel gebracht, waaruit verschillende pistes zijn gekomen : invoering van een label voor studentenkoten, oprichting van een sociaal verhuurkantoor specifiek voor studentenkamers, oprichting van een overkoepelende structuur die de studenten moet bijstaan in de zoektocht naar een kamer ; invoering van een specifieke studentenhuurovereenkomst.

Over de transitwoningen …

De transitwoningen worden in het regeerakkoord aangehaald in verband met huiselijk geweld. Het aanbod aan transitwoningen in Brussel is klein en beantwoordt zeker niet aan de grote sociale vraag.

In een aantal projecten (onder meer in het Plan voor de Huisvesting) worden transitwoningen voorzien, maar een structureel antwoord blijft achterwege.
In het kader van de Brusselse interministeriële conferentie welzijn-gezondheid [4], heeft een werkgroep huisvesting een aantal aanbevelingen geformuleerd over transitwoningen. Een aantal van die voorstellen zouden voor het einde van het jaar worden overgemaakt aan de regering.

Hierbij vindt u de gedetailleerde tabellen van de woonbarometer van december 2012.

Voorlopig in het Frans, de Nederlandse vertaling volgt.

Opmerkingen

[1Enkel de woningen gelijkgesteld met sociale huisvesting.

[2Brussel-Stad, Schaarbeek, Etterbeek, Evere en St Joost.

[3Gewestbudget voor de gemeentelijke huurtoelage in 2010 : 266.000 euro.

[4Interministeriële conferentie Welzijn-Gezondheid die de ministers en staatssecretarissen van het Gewest en de Gemeenschappen (COCOF, GGC, VGC)bij elkaar brengt met als doel een transversaal beleid te kunnen voeren. Vier werkgroepen werden opgericht over de thema’s : jeugd, armoedebestrijding, recht op wonen, ouderen. De werkgroep ‘recht op wonen’ heeft op 4 onderwerpen gewerkt : transitwoningen, intergenerationeel wonen, woningen voor personen met een handicap en residentieel wonen. De aanbevelingen van de werkgroep zouden deze herfst aan de regering worden overgemaakt.