Het openbaar woningenbestand uitbreiden en een nieuw evenwicht brengen in de gewestelijke spreiding van sociale en openbare woningen

17/01/2013

Voor de maatregelen die de regering heeft voorzien in dit hoofdstuk valt er weinig vooruitgang te melden.

Er zijn wel een aantal stappen gezet, maar die hebben weinig te maken met de idee van een evenwichtige spreiding van sociale en openbare woningen in het Gewest. In het ontwerp van Brusselse huisvestingscode vinden we onder meer de verplichting terug voor iedere gemeente om een apolitieke adviescommissie op te richten voor de toewijzing van de gemeentewoningen. En de verplichting voor de burgemeester, ingeval van een onbewoonbaarheidsbesluit, om alle mogelijkheden van herhuisvesting in zijn gemeente te onderzoeken, een taak die de BGHM moet overnemen op gewestniveau wanneer de zoektocht van de burgemeester niets oplevert.

Maar zoals gezegd, dit verandert weinig aan het voornemen van de regering om de openbare en sociale woningen te spreiden.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) waarin dat voornemen vaste vorm zou moeten krijgen, is voorlopig opzijgeschoven voor het Demografisch Bestemmingsplan. In dat laatste plan staat echter niets over een betere spreiding van de openbare en sociale woningen.

Wat betreft de norm van 15% kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en met sociaal oogmerk op het grondgebied van alle gemeenten tegen 2020’ die de regering wil opleggen, werd er geen enkele specifieke aanmoedigende maatregelen ingevoerd. De norm van 15% heeft nog altijd geen wettelijke definitie. Bovendien werd – in tegenspraak met het regeerakkoord - de derde schijf van de gewestelijke dotatie voor de schuldvermindering van de gemeenten verdeeld, zonder dat de gemeenten met het gewest een overeenkomst sloten over het bereiken van de 15%-norm.

Tot nu toe heeft trouwens geen enkele gemeente een overeenkomst gesloten met het Gewest. En ondanks de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe meerderheden in de gemeenten lijkt dit geen grote prioriteit, noch voor het Gewest, noch voor de gemeenten.

Ten slotte, meer dan 3 jaar na het regeerakkoord, is het Gewest nu bezig om een objectieve methode in te voeren voor het inzamelen van gegevens over het aantal openbare woningen in iedere gemeente.

Hierbij vindt u de gedetailleerde tabellen van de woonbarometer van december 2012.

Voorlopig in het Frans, de Nederlandse vertaling volgt.