Een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens

10/10/2013

Reeds in de vorige woonbarometers hebben we kunnen vaststellen dat bijna alle maatregelen uit dit hoofdstuk gerealiseerd zijn. Het is dan ook vrij logisch dat we de laatste maanden hier weinig vooruitgang kunnen noteren.

Deze Brusselse regering spaart haar inspanningen niet om de toegang tot betaalbare woningen voor middelgrote inkomen te verbeteren. Het is dan ook een van haar prioriteiten. De vraag is of dit niet ten koste gaat van de Brussellaars met een lager inkomen.

In de nieuwe Brusselse huisvestingscode hebben we gezien dat in de definitie van het sociale woonbeleid ook de middelgrote woningen van de GOMB worden opgenomen en dat er vier types van woningen worden gedefinieerd : sociale huurwoningen, bescheiden huurwoningen, middelgrote huurwoningen, bescheiden koopwoningen en middelgrote koopwoningen. Een goede aanzet om tot meer uniforme begrippen te komen, maar als Bond voor het recht op Wonen hadden we graag gezien dat de types woningen veeleer worden gedefinieerd in functie van het inkomen en de draagkracht van de doorsnee Brusselaar.

De twee belangrijkste instellingen voor de productie en ondersteuning voor de toegang tot middelgrote woningen zijn het Brusselse Woningfonds en de GOMB.

In het jaarverslag van het Brusselse Woningfonds kunnen we lezen dat reeds midden 2012 het budget voor de hypothecaire leningen was uitgeput en dat er – om deze activiteit te kunnen verderzetten - werd beslist om de interesten licht te verhogen en het budget voor de bouw/renovatie-verkoopprojecten te gebruiken. Dat laatste heeft uiteraard een impact op de productie van de koopwoningen door het Fonds. Het is dan ook belangrijk dat het Woningfonds voor de komende jaren voldoende middelen krijgt om haar ambities en die van de regering waar te maken.

Het Woningfonds onderscheidt zich ook door verschillende pilootprojecten, zoals de ondersteuning van de collectieve spaargroepen, het zoeken naar alternatieven voor het volledige eigendom in Elsene en Watermaal-Bosvoorde, de productie van koopwoningen in Molenbeek waarbij voorwaarden bij herverkoop worden opgelegd.

Voor de GOMB blijft het wachten op het nieuwe besluit over de subsidiering van de stadsvernieuwingprojecten dat in derde lezing door de regering werd goedgekeurd. Voorts zou de beheersovereenkomst van de GOMB waarin het financiële en economische kader waarin gewerkt moet worden wordt geschetst, de regels worden opgenomen qua vastgoedbeleid, gewestsubsidies, controle en evaluatie rond september 2013 aan de regering worden voorgelegd. Laat ons hopen dat we tegen de volgende woonbarometer u hierover meer kunnen vertellen.
Op het vlak van woningproductie timmert de GOMB ondertussen verder aan de weg. Jaarlijks worden een kleine 200 middelgrote woningen gerealiseerd.

We willen in dit hoofdstuk ook wijzen op de nieuwe Brusselse huisvestingscode die bepaalt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan ook middelgrote huurwoningen zullen kunnen realiseren en beheren. Ondanks de beperkende voorwaarden is dit opnieuw een voordeel voor de middelgrote inkomens, ten koste van de huurders met een laag inkomen. De BBRoW is het hiermee niet eens.

Bijlagen