Strijden tegen leegstaande en ongezonde woningen

10/10/2013

Om een zicht te krijgen op de vooruitgang voor het hoofdstuk 6, moeten we ons vooral richten tot de nieuwe Brusselse huisvestingscode.

De code die door het Brusselse parlement werd goedgekeurd op 28 juni, bevat verschillende aanpassingen, verbeteringen die al lange tijd werden gevraagd door de verenigingen.

Wat de strijd tegen ongezonde woningen betreft, werden de administratieve conformiteitsattesten en –bewijzen geschrapt zodat de inspectiedienst meer bezoeken ter plaatse kan afleggen ; de eigenaar-verhuurder wordt niet langer op voorhand verwittigd dat een inspectiebezoek zal plaatsvinden wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van ongezonde en onveilige situaties ; klachten blijft gelden zelfs wanneer de huurder de woning niet meer bewoont.

Een belangrijke vernieuwing is het feit dat een woning die minimale gebreken vertoont toch mag verhuurd worden (niet-conform, niet gesloten). Om die mogelijkheid te omkaderen zal een besluit, dat nog moet worden goedgekeurd, een lijst opstellen van zware gebreken waarvan niet zal mogen afgeweken worden. Voor de gebreken die niet in de lijst voorkomen zijn het de inspecteurs die moeten appreciëren of de woning toch mag verhuurd worden. Een puntensysteem, zoals de BBRoW al jaren vraagt, zou die onduidelijkheid en interpretatiemogelijkheid vermijden.

Wat de strijd tegen leegstaande woningen betreft, bevat de nieuwe Huisvestingscode 2 maatregelen die in de eerste plaats moeten bijdragen tot een beter zicht op het aantal leegstaande woningen :

-  De gemeenten moeten een inventaris bijhouden van alle leegstaande woningen op hun grondgebied ;

-  De nutsmaatschappijen (water en energie) zijn verplicht om aan de gewestadministratie een lijst te bezorgen van woningen waar het verbruik aan energie of water onder de minimumdrempel ligt.

Tenslotte werd ook de definitie van leegstaande woning meer werkbaar gemaakt en enkele ‘ontsnappingsmogelijkheden’ dichtgemaakt.

Nog altijd in de nieuwe Huisvestingscode werd aan de erkende sociale verhuurkantoren de mogelijkheid gegeven om het openbaar beheersrecht toe te passen. In de praktijk heeft het OCMW van Vorst als eerste in Brussel het openbaar beheersrecht toegepast voor 1 appartement.

De Brusselse huisvestingscode geeft aan de BGHM en de sociale huisvestingsmaatschappij een nieuwe taak, namelijk afsluiten van tijdelijke gebruiksovereenkomsten voor leegstaande sociale woningen waarvoor een renovatieproject is voorzien en waarvoor de sociale begeleiding wordt verzekerd door een sociale organisatie. Jammer genoeg is deze maatregel enkel voorzien voor de sociale woningen en niet voor alle openbare operatoren, laat staan voor de privéverhuurders.

Op het terrein zien we dat de gewestelijke dienst tegen leegstand, die een jaar geleden werd opgericht, alsmaar meer slagkracht krijgt. Naast de klachten die de verenigingen hebben ingediend en de gegevens van Hydrobru over woningen met een laag waterverbruik, kan de dienst nu ook rekenen op de officiële medewerking van sommige gemeenten. De gemeenten Schaarbeek en Molenbeek hebben immers hun gemeentelijke taks tegen leegstaande woningen afgeschaft, en geven de adressen van leegstaande woningen aan het gewest door dat op zijn beurt 85% van de gewestelijke leegstandsboete terugstort aan de gemeenten. Ook andere gemeenten zijn in dit systeem geïnteresseerd.

Bijlagen