Samenlevingsopbouw Brussel

Contact:

Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
Tel : 02/203 34 24
Mail: info.brussel@samenlevingsopbouwbrussel.be

Te contacteren persoon:

Katleen Vanlerberghe

Online bekijken :

www.samenlevingsopbouwbrussel.be

Samenlevingsopbouw Brussel werkt met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting. We helpen die problemen omzetten in structurele oplossingen en doen daarbij telkens ook een beroep op samenwerkingspartners. Dat ’samen met hen’ maakt ons werk uniek.

Samenlevingsopbouw Brussel telt 25 medewerkers. Deze medewerkers zijn ofwel actief in verschillende Brusselse wijken (de Anneessenswijk in Brussel-centrum en Kuregem en Peterbos in Anderlecht ) ofwel werken ze met specifieke doelgroepen zoals thuislozen en mensen zonder wettig verblijf. Binnen het huidige meerjarenplan (2016-2020) zet Samenlevingsopbouw Brussel opbouwwerkprojecten op mbt tot de grondrechten wonen en sociale bescherming.

Samenlevingsopbouw Brussel wordt voor deze opdracht erkend door het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (Vlaamse Overheid). Naast subsidies vanuit het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk doet Samenlevingsopbouw Brussel als autonome vzw ook beroep op middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en verschillende lokale overheden - Brusselse gemeenten.

De opbouwwerkprojecten wonen situeren zich op twee niveaus: enerzijds zelf het betaalbaar woonaanbod verruimen en anderzijds politieke actie ondernemen om het recht op wonen te garanderen.

Zelf het betaalbaar woonaanbod verruimen:
We zetten in op de ontwikkeling van nieuwe alternatieve en solidaire woonvormen vanuit de vaststelling dat er geen afdoend kwallitatief woonaanbod meer bestaat voor de meest kwetsbare Brusselaars. Zo zetten we in op:
- tijdelijke beztting van leegstaande woningen
- begeleid mobiel wonen
- begeleiding van groepen gezinnen in CLT-projecten en spaar-en aankoopgroepen
- een intergenerationeel en solidair woonproject in de Anneessenswijk

Politieke actie voor het recht op wonen:
Via ons lidmaatschap van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en via het Actienetwerk Recht op Wonen ijvert SOB voor een aanbodverruiming voor de meest kwetsbare Brusselaars, voor een kwaliteitsverbetering op de private huurmarkt en voor meer woonzekerheid. Dit doen we vanuit een emancipatorische doelstelling met de doelgroep zelf.