Neen, niet alle krakers zijn illegalen en criminelen!

24/06/2010

Brussel, 21 juni 2010

Geachte Voorzitter,
Geachte heer Cools,

Met toenemende ontzetting hebben we de brief gelezen die u op 31 maart 2010 verstuurde naar de minister van Justitie Stefaan De Clerck met de vraag om strenger op te treden tegen krakers.

Als voorzitter van de Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent u van oordeel dat het fenomeen van kraken van zowel privé als openbare woningen en kantoren toeneemt en dat dit dringend een halt moet worden toegeroepen. U vindt dat het kraken van panden de gebouwen in gevaar brengt, omdat illegalen en delinquenten niet in staat zijn om de woning ‘als een goede huisvader te bewonen’. Erger nog, de krakers brengen volgens u ernstige vernielingen aan in het gebouw en bezorgen overlast aan de buurt.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is het niet eens met dergelijke denigrerende, ongenuanceerde vooroordelen. Het is juist dat het aantal bezettingen toeneemt, maar het is verkeerd om te stellen dat bezetters meestal geen respect opbrengen voor het gebouw waarin ze verblijven.
Teveel personen worden momenteel in Brussel geconfronteerd met woonproblemen. Met een laag inkomen slagen ze er niet in een om behoorlijke en betaalbare privéwoning te vinden. Voor een sociale woning lopen de wachttijden op tot 5 jaar. Dat deze personen zich dan installeren in een leegstaand gebouw kan toch niemand hen kwalijk nemen. En in tegenstelling tot wat u meent, zijn ze dikwijls nog meer dan een ander ervan overtuigd dat ze het gebouw moeten respecteren en zijn ze bereid om met de eigenaar een gebruiksovereenkomst te sluiten.

En wat dacht u van meer betaalbare openbare woninen in plaats van repressie ?

De oplossing die u voorstelt is louter repressief : een wetsvoorstel stemmen dat de actiemogelijkheden van het parket uitbreidt. Via een stafrechtelijke procedure, waarbij boetes en gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd aan krakers, wil u de eigenaars van gebouwen het gemakkelijker maken om hun eigendom te recupereren.

De BBRoW is van oordeel dat de prioriteit niet ligt in repressie, maar wel in een duurzame oplossing in de vorm van behoorlijke en betaalbare woningen. Is het trouwens ook niet de rol van de gemeenten en de OCMW’s om meer openbare woningen op de markt te brengen voor personen met een laag inkomen ? Waarom heeft u dit aspect niet aangehaald in uw analyse van het kraken en de woonproblematiek in Brussel.

Een andere belangrijk element is het grote aantal leegstaande gebouwen in Brussel : 2 miljoen m² kantoren en 15 000 woningen. Stelt u zich eens voor hoeveel personen hierin zouden kunnen gehuisvest worden ! Sommige gebouwen staan tijdelijk leeg tussen twee huurders in of in afwachting van renovatie, maar vele andere staan lange tijd leeg zonder enig project.
Ook hier ligt een fundamentele taak voor de gemeenten : ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk leegstaande gebouwen op jullie grondgebied voorkomen, door gebruik te maken van de bestaande wetten en administratieve instrumenten : een stop op de bouw van kantoren, taks op leegstand, het openbaar beheersrecht, onteigening en renovatie met geweststeun, …

De « tijdelijke gebruiksovereenkomst » voor een bezetting in goede omstandigheden

Een gebouw in de stad heeft slecht een waarde dankzij de gemeenschap die investeert in infrastructuur : wegen, openbaar vervoer, scholen, culturele centra, … Dat gebouw laten leegstaan gaat hier tegen in en doet de inspanningen van de gemeenschap teniet. Daarom moeten tegen leegstaande gebouwen en woningen de tijdelijke gebruiksovereenkomst worden gebruikt.
Bij een tijdelijke gebruiksovereenkomst wordt een leegstaand gebouw tijdelijk bezet door gezinnen die op zoek zijn naar een dringende oplossing. Bij de Brusselse sociale huisvestingssector wordt momenteel een type-overeenkomst opgesteld om de tijdelijke bewoning van leegstaande sociale woningen toe te laten.

Principe is dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de maatschappij en een vereniging die zich garant stelt voor de begeleiding van de bewoners en het onderhoud van het gebouw. De openbare vastgoedmaatschappijen Ieder zijn Huis in Evere en de Foyer Etterbeekois zijn de eersten om dit te proberen, met steun van de BGHM en de Staatssecretaris voor Huisvesting.
Verschillende leden-verenigingen van de BBRoW hebben in het verleden geprobeerd om met de gemeenten tijdelijke gebruiksovereenkomsten voor hun leegstaande woningen te sluiten. Tot nu toe zonder succes. Daarom nodigen we u uit om via uw vereniging de gemeenten aan te moedigen toch gebruik te maken van dit soort overeenkomsten en op dit manier het goede voorbeeld te geven.

Steeds bereid om hierover met u te overleggen,

Met vriendelijke groet,

Tineke Van Heesvelde, co-voorzitser BBRoW / RBDH & Thibaud Collignon, Co-président BBROW/RBDH

Bijlagen

  • Antwoord VSGB (PDF – 142.4 kB) In antwoord op onze open brief, stuurde de VSGB ons een reactie (brief van 25 juni 2010) met de vraag dit op onze website bekend te maken. Un vindt hun reactie (in het Frans) in bijgevoegd document.