Het resultaat van de Brusselse regering na een jaar

05/07/2010
Na negen maanden regeerperiode geven we de regering voor haar realisaties een score van 1 op 20. Dat is weinig.

Brussel staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Het aantal inwoners van dit gewest zou tegen 2020 met zo’n 150.000 toenemen. Om te vermijden dat dit te grote gevolgen zal hebben op de prijzen van woningen, moet de regering nu al concrete stappen zetten om het aantal degelijke, betaalbare woningen te doen toenemen. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen volgt daarom de vooruitgang van alle 73 engagementen van de Brusselse regering op het vlak van wonen nauwgezet op de voet.

Na negen maanden regeerperiode geven we de regering voor haar
realisaties een score van 1 op 20. Dat is weinig.

Heel wat maatregelen zitten nog in een studiefase of zijn nog niet eens opgestart.

De meest in het oog springende maatregel is de verklaring van de staatssecretaris voor huisvesting dat voor de openbare gewestelijke actoren alle nieuwbouwprojecten voortaan aan de passiefnorm moeten beantwoorden (daarbij zou het ondermeer gaan om 3.131 geplande sociale woningen) en de renovatieprojecten aan de zeer lage energienorm. Omdat passiefbouwen 10% duurder is dan klassiek bouwen zal het gewest de meerkost voor de huurders en kopers op zich nemen.

Deze regering trekt duidelijk de kaart van duurzame ontwikkeling. De wijkcontracten werden eind januari 2010 omgevormd tot duurzame wijkcontracten waarbij onder meer energiebesparende maatregelen voortaan gesubsidieerd kunnen worden.

Ook op het vlak van aanpak van de leegstand wil er een
concrete maatregel vermelden. Op 1 april 2010 keurde de Brusselse regering – na een parlementair initiatief – de aanpassing van het openbaar beheerrecht goed waarmee de beheerstermijn van 9 jaar
kan worden verlengd ingeval van grote werken en erkende verenigingen (die erkenning is echter nog niet rond) het recht krijgen om bij de gemeente klacht in te dienen tegen een leegstaande woning.

Voor andere belangrijke maatregelen, blijft het voorlopig bij enkele algemene verklaringen of gewoon windstil. Voor de sociale huisvesting hebben tot nu toe de indruk dat deze regering vooral maatregelen neemt om het huidige sociale woningenpark beter te laten ‘renderen’ en dat zij het eerste Plan voor de Huisvesting dat al van 2004 dateert en waarmee 3 500 sociale en 1 500 middelgrote woningen gepland waren grotendeels tot uitvoering wil brengen en daarbij duurzame woningen wil bouwen, maar dat van een nieuw Plan met duizenden bijkomende sociale woningen geen sprake is.

Om de huurders op de privé-huisvestingsmarkt bij te staan voorziet de Brusselse regering in het regeerakkoord zeven maatregelen. Onder die maatregelen zijn er een aantal waar de BBRoW al een hele tijd voor pleit: een uitbreiding van het systeem van Verhuis-Installatie en
Huurtoelage naar personen die een onthaalhuis of transitwoning
verlaten, de invoering van een huurtoelage gekoppeld aan referentiehuurprijzen en een gewestelijk huurwaarborgfonds.