Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

LEDEN

De BBRoW is een tweetalige groepering van een vijftigtal verenigingen.

De BBRoW is in de eerste plaats een groepering van 58 verenigingen die in hun acties voor en samen met slecht gehuisveste personen ook een concrete kennis van de huisvestingsproblematiek in Brussel ontwikkelen. Ontdek in één klik alle aangesloten verenigingen:

AMA - Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abris

De in mei 1968 opgerichte Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) groepeert instellingen voor opvang, huisvesting en begeleiding van volwassenen en gezinnen in psychosociale moeilijkheden, en rechtspersonen en natuurlijke personen die actief zijn op het gebied van de bijstand aan en de opvang van personen die in grote sociale onzekerheid verkeren.

 Meer dan 86 diensten zijn lid van de federatie, waarvan 40% in Brussel en 60% in Wallonië gevestigd zijn. Deze instellingen zijn erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) of het Waals Gewest. In de verschillende decreten of ordonnanties worden de opdrachten en het kader van deze diensten nader omschreven.

Binnen de AMA bestaan verschillende soorten diensten naast elkaar: opvanghuizen, centra voor noodopvang, nachtopvang, gemeenschapswooncentra, straathoekwerk, dagverzorgingsdiensten, diensten voor thuiszorg.

AMA ziet de verschijnselen die bijdragen tot dakloosheid als multifactorieel en interactief.Deze opvatting impliceert de toepassing van een globale benadering van de persoon met wie een enkelvoudige dialoog tot stand wordt gebracht door middel van een ontmoeting waarin elke persoon partner is in de relatie en waarin rekening wordt gehouden met de keuzes van de persoon. Deze respectvolle opvatting van elke persoon vormt de ethiek van de interventies van de aangesloten instellingen.

Als federatie hebben wij tot taak onze leden te ondersteunen, bijeen te brengen en op te leiden, hen in staat te stellen elkaar te ontmoeten, hun ervaringen te delen, maar ook hun praktijken te coördineren om de kwaliteit van het werk en de verleende diensten te verbeteren.

Bovendien vertegenwoordigt de AMA als werkgeversfederatie de sector in het paritair subcomité 319.02 (bevoegd voor de Franstalige Brusselse en Waalse diensten) en in het paritair subcomité 319.00 (bevoegd voor de bi-communale Brusselse diensten). De gemengde subcomités 319.00 en 319.02 zijn bevoegd voor “Opvoedings- en huisvestingsinstellingen en -diensten”.

 Zoals in haar handvest staat, is de AMA opgericht met het doel ideeën en ervaringen uit te wisselen, onderzoek te verrichten en nieuwe initiatieven te bevorderen die nuttig zijn voor de sector. AMA gaat verder dan de partijdige verdediging van een ideologie, een beroep of een bedrijf. Het verdedigt zich tegen elke religieuze, filosofische of politieke overtuiging.

 Dankzij de kennis van de realiteiten op het terrein die door haar leden wordt beschreven, neemt de AMA een standpunt in en stelt zij eisen over diverse thema’s, zowel op maatschappelijk als op sectoraal niveau:

 

 1. Voor mensen in moeilijkheden:
 • de toegang tot fatsoenlijke huisvesting voor iedereen waarborgen en bevorderen;
 • Financiële en economische autonomie voor iedereen mogelijk maken;
 • de toegang tot gezondheidszorgnetwerken verbeteren;
 • Versterking van de maatregelen ten behoeve van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld;
 • ontwikkeling van een respectvol migratiebeleid.

 

 1. Voor diensten in de thuislozensector:
 • Versterking van de diensten om hun acties consolideren;
 • de wetgeving in de sector herzien om deze in overeenstemming te brengen met de huidige praktijk
 • zorgen voor de samenhang en de complementariteit van de verschillende steunregelingen;
 • het garanderen en veiligstellen van werkgelegenheidssubsidies (ACS, APE) om diensten in staat te stellen kwaliteitsondersteuning te bieden;
 • de zorg voor dakloze kinderen en minderjarigen verduidelijken door de dialoog met de diensten voor jeugdwelzijnszorg en de diensten voor justitiële bescherming te versterken;
 • Intensiveren van dynamische partnerschappen met de OCMW’s.

 

CONTACT:

Elyzeese Veldenstraat13

1050 Brussel

Tel : 02 513 62 25

Mail : ama@ama.be

 

Telefonische permanentie: 9h – 17h

 

ONLINE:

www.ama.be

ARAU - Atelier de recherche et d’Action Urbaines

ARAU is een vereniging van inwoners die tot doel heeft het besluitvormingsproces op het gebied van stadsplanning te democratiseren en de kwaliteit van het stadsleven te bevorderen door middel van diverse permanente educatieve activiteiten. Het heeft tot doel het recht op de stad effectief te maken door een onafhankelijke en verantwoordelijke stem te laten horen.

 

CONTACT:

 Adolphe Maxlaan, 55 bus 2

1000 Brussel

Tel : 02 219 33 45

Fax : 02 219 86 75

Mail : info@arau.org

 

Permanenties van 9 h tot 17 h.

VOIR EN LIGNE :

http://www.arau.org/

Atelier des droits sociaux

Atelier des droits sociaux heeft als doel het bevorderen van actief burgerschap voor iedereen en is gericht op de opheffing van economische, juridische en politieke uitsluiting, met name op het gebied van werk, huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale bijstand en rechtsbijstand.

Zij besteedt bijzondere aandacht aan personen die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van alle rechten die nodig zijn voor een volwaardige deelneming aan het maatschappelijk leven, en aan de instandhouding en ontwikkeling van mechanismen voor sociale solidariteit.

In dit perspectief zijn de doelstellingen de uitwerking en toepassing van middelen die alle burgers in staat stellen hun rechten te kennen, ze te doen gelden en zich collectief te organiseren om ze te verdedigen of te bevorderen, met name door een zo ruim mogelijke voorlichting, rechtsbijstand, aangepaste opleiding en steun aan initiatieven voor collectieve organisatie.

In hetzelfde perspectief streeft de vereniging er ook naar de politieke, economische en sociale autoriteiten te informeren over en bewust te maken van situaties van uitsluiting van sociale rechten.

 

Atelier des droits sociaux biedt verenigingen en het publiek educatieve instrumenten en algemene documentatie over sociale rechten met het oog op :

 • Bevordering van sociale rechten
 • Bestrijding van mechanismen van sociale uitsluiting
 • Democratisering van de rechtscultuur

 

De vereniging is erkend als algemene organisatie voor permanente vorming door de Fédération Wallonie-Bruxelles en als vereniging die zich inzet voor integratie via huisvesting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het wordt als Initiative Santé gesteund door de Franse Gemeenschapscommissie en is erkend als eerstelijns juridische dienst door de Federale Overheidsdienst Justitie.

 

 

CONTACT:

Rodepoort, 4
1000 Brussel
Tél : 02 512 02 90
Fax : 02 512 76 68
Mail : droitdubail@ladds.be

 

Telefonischepermanenties : 02 512 02 90

 

ONLINE :

http://www.ladds.be/

BFUH - FéBUL
BRAL

Bral asbl (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) est une association bruxelloise néerlandophone de groupes d’habitants, d’organisations et de Bruxellois partageant le même engagement : une ville vivable, où chacun trouve sa place, peut vivre et se déplacer, de manière abordable, agréable et soucieuse de l’environnement.

Au travers d’un travail de lobbying et d’organisation d’actions, nous collaborons avec nos membres et partenaires, nous échangeons, construisons et diffusons nos connaissances.

Nous soutenons les Bruxellois dans leur lutte, nous les conseillons et les sensibilisons.

En tant qu’association indépendante, nous privilégions toujours une vision solidaire et accordons de l’importance à la participation, l’égalité et la diversité.

COORDONNÉES :

Place du Samedi 13 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tel : 02 217 56 33
Fax : 02 217 06 11
Mail : bral@bralvzw.be

VOIR EN LIGNE :

www.bralvzw.be

Brussels Platform Armoede

Brussels Platform Armoede rassemble 7 associations bruxelloises dans lesquelles les pauvres prennent la parole.
Elles veulent contribuer à la lutte contre la pauvreté sur base de leur propre expérience de la pauvreté.

Brussels Platform Armoede est composé de :

 • ALARM (Bonnevie)
 • ARA
 • Chez Nous/Bij Ons
 • Buurtwinkel
 • Pigment
 • Vrienden van het Huizeke
 • De Schakel

COORDONNEES :

rue du Progrès 323 bte 6
1030 Bruxelles

Mail : info@netwerktegenarmoede.be

VOIR EN LIGNE :

http://www.brussels-platform-armoede.be/

Buurthuis Bonnevie vzw

Vereniging erkend als Vereniging voor Integratie door Huisvesting (AIPL).

 • Huisvestingspermanentie voor huurders in de buurt (dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur) met voorafgaande afspraak.
 • Renovatie-advies
 • Bonfix herstellingsdienst
 • dienst Gebruik van de woning (steun voor huurders en eigenaars van passieve woningen)
 • wijkwerking

 

CONTACT:

 Bonneviestraat 40 in 1080 Molenbeek

Tel : 02 410 76 31

Permanenties onthaal : van maandag tot vrijdag van 9h tot 12h30 en van 13h30 tot 17h.

 

Buurtwinkel
CAFA vzw
CAP Habitat
CAW Brussel

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn:

 • een moeilijke relatie;
 • persoonlijke moeilijkheden;
 • financiële, administratieve, juridische of materiële problemen;
 • problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving…

We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokken van verkeersongevallen misdrijven.

CONTACTGEGEVENS :

Adres
Tel. : 0800 13 500
Mail : onthaal@cawbrussel.be

ONLINE BEKIJKEN :

www.caw.be

 

CIRÉ - Coordination et Initiaties pour Réfugiés et Étrangers
CODES - Comité de Défense de Saint-Gilles
Convivial
Comité de la Samaritaine
Community Land Trust Brussel
Compagnons Dépanneurs vzw
Coordination Gaz-Électricité-Eau Bruxelles
DoucheFLUX
Espace Social Télé-Service
Eilandje - L'Ilôt
Fabrik vzw
Fami-Home vzw
Een eigen dak (Spullen Hulp) - Un Toit à soi (Petits Riens)
Fédération des Centres de Services Sociaux - Centre d'Appui Social Énergie
Fondation Pro Renovassistance
Habitat et Participation
Habitat et Humanisme Accompagnement Bruxelles
Habitat et Rénovation
Hart boven Hard Brussel

We zijn een lokale afdeling van de nationale burgerbeweging Hart boven Hard, die in Vlaanderen ontstond in 2014 als reactie op de toenmalige besparingsregering. We kwamen dan ook voor het eerst naar buiten met een alternatieve septemberverklaring en willen van bij de aanvang het middenveld (burgers en vereningen-organisaties) politiserend activeren en mobiliseren rond de bezorgheid om een verhardend beleid én alternatieven voor morgen waar een hart voor mensen centraal s vrijtaat. De 10 hartwensen vormen dan ook onze inhoudelijke ruggegraat als positieve formulering van hoe we onze samenleving wensen te zien evolueren. Daartoe organiseerden we o.a. 4 grote parades door Brussel, een Tina en Tamara Kerstshow, een campagne rond art 23 vann onze grondwet (recht op een menswaardig leven voor ieaereen) in de aanloop van de nationale en -gewestelijke verklezingen van 2019 (samen met de franstalige Tout Autre Chose – Tam-Tam – beweging), een burgertribunaal… We steunden ook heel wat syndicale betogingen en stakingen het protest tegen de Europese aanpak van Griekenland, de aankoop van gevechtsvliegtuigen, het bezoek van Trump, de verhoging van de pensioenleeftijd, de Mars tegen Terreur en Haat na de aanslagen, de klimaatmarsen van de jongeren… Met een 20-tal lokale vrijwilligerskernen in heel wat steden willen we verbindend werken over heel wat interessevelden heen op een creatieve en participatieve manier. In  Brussel groeide n.a.v. de laatste verkiezingen in 5/2019 een nieuwe lokale kern. Vanuit onze analyse van de Brusselse regeringsverkaring kozen wij om als eerste actiethema ons te concentreren op de problematische huisvestingssituatie. Met onze ‘Oproep aan de Brusselse Regering: Recht op een thuis voor iedereen – Droit au logement pour tous’ als platformtekst, voerden we actie bij het Brussels parlement op 21-09-2020. Om beter geïnformeerd te zijn en ons netwerk te versteken, sluiten we aan bij de BBROW.

 

CONTACT :

Email: brussel@hartbovenhard.be

Te contacteren personen:

HUVAK - Huurders Unie van Anderlecht Kureghem vzw - ULAC Union des Locataires d'Anderlecht Cureghem

De vereniging streeft naar de daadwerkelijke verwezenlijking van het recht op huisvesting:

 • Door te zorgen voor adequate en fatsoenlijke huisvesting voor gezinnen naar gelang van hun samenstelling en behoeften;
 • Door te werken aan de bescherming van de woonfunctie in de wijk;
 • Door de kandidaat-huurders te betrekken bij de verdediging van het recht op huisvesting.

De vereniging richt zich ook op de sociaal-professionele integratie van mensen in moeilijkheden op de arbeidsmarkt.

De vereniging voert acties uit ter bevordering van de sociale samenhang.

De Union de Locataires d’Anderlecht Cureghem heeft een continue productieactiviteit:

 • Sociale huisvesting met een sociaal karakter ;
 • Diensten gericht op het welzijn van kwetsbare huurders: schoonmaakdienst, onderhoud van de woningen, … ;
 • Sociale diensten.

De Union de Locataires d’Anderlecht Cureghem voert sociale acties in de Kuregemwijk en meer algemeen in Anderlecht, via twee assen:

 • Integratie door huisvesting: sociale permanenties gericht op huisvesting, sociale begeleiding van huurders die opnieuw gehuisvest zijn in woningen beheerd door het svk van Anderlecht-Kuregem, …
 • Het project voor sociale cohesie in Goujons: sociaal overleg, huiswerkschool, buitenschoolse activiteiten, bewonersvergaderingen, plaatselijke diensten (verfraaiingsteam, sociale wasserij, huishoudhulp), …

 

CONTACTGEGEVENS :

Adres : Bergensesteenweg 211, 1070 Anderlecht
Tel. : 02 520 21 29
Mail : info@ulac-huvak.be

Telefonische permanenties : maandag tot en met vrijdag vanaf 9 u tot 17 u

Onthaal  permanenties :

 • maandag : 14 u tot 17 u
 • donderdag : 9 u tot 12 u

 

ONLINE : www.ulac-huvak.be

Inter-Environnement Bruxelles
L'Autre "Lieu" - RAPA vzw
La Ligue des Familles

De ambitie van de Ligue des familles is een samenleving die is aangepast aan de realiteit van gezinnen, die rekening houdt met de verwachtingen van ouders.

Om een samenleving tot stand te brengen die aangepast is aan de realiteit van de gezinnen, wil de Ligue des familles de samenleving omvormen op het gebied van de problematiek van alle gezinnen, met het ouderschap als bevoorrechte invalshoek.

Om dit te bereiken, gebruikt het 3 methoden:

 • Burger- en politieke actie die van invloed is op wetgevende en sociale normen.
 • Diensten die het dagelijkse leven van ouders vergemakkelijken, gebaseerd op hun vastgestelde behoeften.
 • Informatie die
  • gezinnen helpt,
  • hun ervaringen deelt,
  • expertise biedt over onderwerpen die het dagelijks leven van het ouderschap vergemakkelijken,
  • het debat voedt over bredere sociale kwesties.

 

CONTACTGEGEVENS :

Adres : Émile de Becolaan 109, 1050 Elsene

Tel. : 02 507 72 31

Mail :

a.woelfle@liguedesfamilles.beTelefonische permanenties : 02 507 72 11

Onthaal permanenties : Maandag tot en met vrijdag vanaf 9 u tot 17 u

 

ONLINE BEKIJKEN :

https://www.laligue.be/association/#

La Maison Rue Verte vzw
La Rue vzw
La Vague
Le Cairn

Le Cairn is een buurtcentrum dat een reeks diensten en permanenties aanbiedt over algemene sociale ondersteuning, huisvesting en opvoeding.

Zij organiseert ook een lagere en middelbare huiswerkschool en activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen.

 

CONTACTGEGEVENS :

Les Équipes Populaires Bruxelles
Lhiving
Open Deur - Porte Ouverte
PAG - ASA
Plateform Kinderen op de vlucht - Plate-forme Mineurs en exil

Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van meer dan 55 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en milieu ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat de kinderen op de vlucht, wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

Door middel van coördinatie beoogt het Platform Kinderen op de vlucht een betere bescherming en maatschappelijke inpassing van deze bijzonder kwetsbare groepen, die voor een groot gedeelte bestaan uit nieuwkomers. Het Platform wil de deskundigheid van haar partners en het grotere publiek verbeteren door middel van de animatie van werkgroepen, het voeren van onderzoek en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, opleidingen, studiedagen. Het Platform werkt ook aan de bewustmaking van de minderjarigen zelf over hun rechten.

Tot slot volgt het Platform het legislatief en institutioneel kader op en formuleert ze aanbevelingen en voorstellen die het respect voor de fundamentele rechten van minderjarige vreemdelingen waarborgen. Daarbij gaat er specifieke aandacht uit naar verblijfsrecht, recht op onderwijs, maatschappelijke hulpverlening, huisvesting en detentie.

CONTACTGEGEVENS :

 • Adres : Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel (3e verdieping op het adres van Service Droit des Jeunes)
 • Tel : 02 210 94 91
 • Mail : mz@sdj.be
 • Contactpersoon : Melanie Zonderman 

BEKIJKEN ONLINE : https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/ E-mail : 

 

 

Pro Renovassistance

CONTACTGEVENS :

ONLINE BEKIJKEN : https://prorenovassistance.be/menu-nl/ 

Samenlevingsopbouw Brussel

 

Straatverplegers - Infirmiers de rue
SVK Comme chez toi
SVK Iris

CONTACTGEGEVENS :

 

SVK Ieder zijn woning - Logement pour tous

CONTACTGEGEVENS :

ONLINE BEKIJKEN :

https://logementpourtous.be/ieder-zijn-woning/

 

SVK M.A.I.S.

« La Molenbeekoise » – sociaal verhuurkantoor;

CONTACTGEGEVENS :

Adres : Potaerdegatstraat 22-24 – 1080 Sint-Jan-Molenbeek
Tel. : 02 899 96 89
Mail : info@aismolenbeek.be

SVK Wijken - Quartiers

 

CONTACT GEGEVENS :

Vooruitgangstraat 323/8
1030 Brussel
Tél : 02 204 09 63
Mail : info@aisquartiers.be

Telefonische permanenties : 8u – 16h30

BEKIJK ONLINE :

www.ais-quartiers.com

Samenleven - Convivence

Samenleven/Convivence zet zich in om mensen in hun buurt te houden en de woonsituatie in Brussel te verbeteren. Wij strijden voor toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor alle Brusselaars. Onze belangrijkste activiteiten zijn de strijd tegen de ongezondheid, sociale en technische ondersteuning van huurders en eigenaars, voorlichting over huisvesting, advies over renovatie en het aanmoedigen van bewoners om deel te nemen aan collectieve projecten ter verbetering van de leefomgeving in hun buurt.

 

Onze diensten :

 • Informatie en advies: over het huurcontract, de rechten en plichten van de huurder/eigenaar, de toegang tot openbare en semi-openbare huisvesting (sociale huisvesting, SVK, grondregie, …), de verhuistoelage, de huurwet, renovatiepremies, …
 • Administratieve bijstand: inschrijving bij het SVK, de grondregie, sociale huisvesting, dossier van de verhuistoelage, aanvraag van premies, schrijven van brieven aan de eigenaar/huurder, …
 • Technische bezoeken: diagnose van de staat van de woning, vaststelling van de ongezondheid, bepaling en prioriteit van de uit te voeren werken/reparaties, lezing van de bestekken, enz.
 • Sociale en juridische begeleiding: ondersteuning van mensen, contact met advocaten, klachten bij de Huisvestingsinspectie en procedures voor de vrederechter, bemiddeling tussen mede-eigenaars, enz.
 • Voorlichting over huisvesting: individuele ondersteuning en organisatie van groepsvoorlichtingssessies.
 • Toegang tot eigendom voor huishoudens met een laag inkomen: sociale, administratieve en juridische ondersteuning voor bewoners van CLT-projecten.
 • Steun voor burgerinitiatieven: interventies die worden uitgevoerd om individuele en collectieve burgerinitiatieven aan te moedigen, te begeleiden, te bestendigen of in een netwerk onder te brengen.

 

CONTACT :

Zespenningenstraat, 56-58

1000 Brussel

Tél. : 02 505 01 30

Email : info@convivence.irisnet.be

 

Permanenties onthaal :

 • Huurders : dinsdag van 14h tot 16h en donderdag van 9h30 tot 11h30
 • Eigenaars : op afspraak

 

ONLINE : www.convivence-samenleven.be

Samenlevingsopbouw Brussel
Solidarité Etudiants du Monde (SETM)
Sohonet
Talita

CONTACTGEGEVENS :

Adres : Vlierwijk 3, 1000 Brussel
Tel. : 02 262 23 78
Mail : talita.info@skynet.be

ONLINE BEKIJKEN :

http://www.talita.brussels/

Transit

Niet-medisch opvangcentrum voor volwassenen die verslaafd zijn aan drugs (verdovende middelen, alcohol, medicijnen) + studios onder toezicht (fase IV) en toegang tot sociale huisvesting (fase V).

CONTACT :

Stephensonstraat 96, 1000 Brussel
Tél. : 02 215 89 90
Email : email@transitasbl.be

contactpersoon : Muriel Goessens

ONLINE : www.transitasbl.be

Une Maison en plus

De vereniging, die in 1982 werd opgericht, is een wijkcentrum dat openstaat voor alle inwoners van Vorst en dat als sociaal doel heeft de sociale uitsluiting te bestrijden en aan primaire preventie te doen door rekening te houden met de psycho-medisch-sociale, educatieve en culturele dimensies. Met de medewerking van de bewoners en de betrokken partners ontwikkelt zij een gemeenschapsactie van gezondheidsbevordering, stedelijke sociale ontwikkeling, permanente educatie en culturele uitingen.

De activiteiten die wij ontwikkelen gaan in de richting van gemeenschapsacties ter verbetering van de leefomgeving van de bewoners op wijkniveau:

 • advies over renovatie en energie ;
 • educatie- en bewustmakingsactiviteiten inzake energie-efficiëntie;
 • beheer van projecten om de bewoners te helpen hun leefomgeving en de openbare ruimte te verbeteren (geïntegreerde plaatselijke ontwikkeling en revitalisering van de wijken);
 • Lagere en middelbare huiswerkschool (1e cyclus);
 • Creatieve school (creatieve woensdagen en schoolvakanties);
 • opvang van kinderen waarvan de ouders in opleiding zijn…

Deze activiteiten zijn ontwikkeld op basis van voorafgaande evaluaties en het onderliggende leidmotief is het versterken van de vaardigheden van de gebruikers, of het nu gaat om opvoeding, socialiteit, burgerschap of huisvesting. Onze verschillende sectoren worden met elkaar verweven (ontwikkeling van “inter”-projecten: intersectoren, intergenerationeel, intercultureel, …). Deze globale aanpak is het sterke punt van onze vereniging en stelt ons in staat een dwarsdoorsnede van de wijken te maken.

Onze vereniging ontwikkelt ook diverse partnerschappen. Samen met haar partners leidt ze proefprojecten zoals GECS, CLT en verschillende projecten in de perimeters van de Duurzame wijkcontracten (Eco-réno en plus, Albert habite sain et malin, Part’âges, Mosaïques, …).

Locatie: Wij zijn actief op het grondgebied van Vorst, en voornamelijk in de de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR).

Doelpubliek: Ons publiek is een fragiel publiek; deze kwetsbaarheid wordt begrepen door de moeilijkheid om huisvesting te vinden (te hoge huurprijzen, ongezonde woningen…), de perceptie van lage inkomens, de samenstelling van het huishouden (grote gezinnen of alleenstaande ouders), de moeilijkheid om geïntegreerd te worden in het beroeps- of schoolleven…

Reno-/energie-adviessessies: zijn bedoeld om mensen te helpen en aan te moedigen die hun huisvesting willen verbeteren, zowel uit renovatie- als uit energieoogpunt.

Permanente sociale aankoop woning: beoogt mensen te helpen en te begeleiden bij het verwerven van een woning.

Al onze permanenties vinden plaats op afspraak via het centrale secretariaat: 02 349 82 40

 

CONTACT :

Adres : Brits Tweedelegerlaan 27, 1190 Vorst

02 349 82 40

Mail : info@unemaisonenplus.be 

Telefonische en onthaal permanenties : maandag tot en met vrijdag vanaf 9 u tot 16 u

Contactpersoon :

 • Silvia Rollo, sectorcoördinator secteur Habitons+
 • Sofia Gargouri en Aziz Bairouk, directeuren

ONLINE BEKIJKEN :

http://unemaisonenplus.be/

ULQN - Union des Locataires Quartier Nord
Wijkhuis Chambery

Een geintegreerde wijkwerken voor jong en minder jong, arm en minder arm van allerlei cuturen in Etterbeek.

CONTACTGEGEVENS :

Adres: Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek
Tel. : 02 646 20 57
Mail : edwin.bw@chambery.be 

Te contacteren persoon : Edwin Vanhollebeke

Telefonische permanentie : vanaf 9u tot 16 u

ONLINE BEKIIJKEN :

www.chambery.be

 

Woningen 123 Logements