Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

OVER ONS

De vzw BBRoW is een tweetalige groepering samengesteld uit een 60-tal verenigingen die elk op hun terrein werk maken van de realisatie van het Recht op Wonen en ijveren voor degelijke en betaalbare woningen.

Charter en missies van de BBRoW

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) komt op voor de bescherming en de verwezenlijking van het recht op wonen voor alle mensen, met daarbij prioritaire aandacht voor de kwetsbaren. Iedere vorm van discriminatie op het vlak van wonen zullen we bestrijden

De BBRoW wil een hefboom zijn voor verandering en meer sociale rechtvaardigheid.

We bouwen aan publieke bewustwording en vergroting van het draagvlak voor het recht op wonen. We nemen in het publieke debat duidelijk stelling in voor het recht op wonen voor alle mensen. We maken werk van duidelijke stand- punten, creatieve en innovatieve methodes en een heldere communicatie.

We zetten sterk in op het verhogen van onze impact op het beleid en werpen ons gewicht in de schaal om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten. Daartoe investeren we in overleg met de overheid en andere actoren.

We voeren indien nodig actie en zetten juridische middelen in om fundamentele waarden te beschermen.

De BBRoW verenigt organisaties die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich samen actief in te zetten op lokaal of gewestelijk niveau.. De leden werken samen met een team professionals, op basis van wederzijds respect, empathie en realistische verwachtingen.

De BBRoW wil een dynamische en flexibele organisatie zijn met ruimte voor creativiteit en innovatie. Aangepaste structuren, overlegvormen en vormingen verhogen de mogelijkheden voor intern debat en zorgen voor een grotere nabijheid tussen het professioneel kader en de leden zodat belangrijke beslissingen en standpunten maximaal gedragen worden.

De BBRoW werkt aan de huisvestingsproblemen waarmee onze leden-verenigingen op het terrein worden geconfronteerd. Dat doen we op verschillende manieren:

Uitwisseling van ervaringen

De BBRoW is een lek van uitwisseling en dialoog over huisvesting in Brussel. We zoeken concrete oplossingen voor de wooncrisis samen met de verenigingen en de overheid.

Reflectie en drukking

De BBRoW richt met haar leden regelmatig werkgroepen op waarin dieper wordt ingegaan op specidieke problemen en voorstellen worden geformuleerd ter bestrijding van de huisvestingscrisis. De voorstellen van de werkgroepen of de algemene vergaderin worden gebruikt om druk uit te oefenen op het beleid en worden bekend gemaarkt via persberichten of gezamenlijke acties op het terrein.

Vorming van sociale werkers

De BBRoW organiseert vormingen (basis of gevorderd) die zijn bestemd voor de sociale werkers van onze leden-verenigingen en van andere verenigingen of instelligen.

Advies en aanbevelingen
De BBRoW is lid van de Adviesraad voor Huisvesting en van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de officiële adviesorganen voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling van het Brusselse Gewest.

Onze JAARVERSLAG is beschikbaar hier